Nineveh Welfare Association

Protokol

Protokol

Plats: Solrosgatan 42 Torshälla Tid: 10:00

Ninvhe ideell förening

protokoll söndag den 16 okt 2016 kl 18.00.

Närvarande:Malak Soulaka , Nahren Marokel, Shamiran Solaka

§ 1. Mötets öppnande.

Malak Soulaka hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av mötesfunktionärer.

Mötet valde Malak Soulaka till mötesordförande, Shamiran Solaka till sekreterare samt Nahren Marokel till justerare tillika rösträknare.

§ 3. Dagordning

Mötet fastställde och godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 3 personer.

§ 5. Ny organisation

Samtliga närvarande i mötet godkände förslaget att starta en ny välgörenhetsförening med namnet Ninvhe Ideell förening.

§ 6. Fastställande av verksamhet

Mötet fastställde att Ninvhe Ideell Förening ska bedriva offentlig insamling för humanitära och välgörande ändamål.

Ninvhe Ideell Förening har till uppgift att:

  • NIF Ska höja levnadsstandarden och förbättra livsvillkoren för det assyriska folket som lever kvar i Assyrien (Turkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon).
  • NIF Ska Etablera fadderbyar i hemlandet och arbeta för att tillgodose de behov som finns i fadderbyarna. Vårat arbete går ut på att hjälpa assyrier i sina ursprungsländer.
  • Bistå assyrier i nöd med akuta insatser, dom assyrier som utsätta för övergripna.
  • Hjälpa unga assyrier att själva förbättra sin framtid och sitt liv i hemlandet.
  • Sprida information om och söka skapa opinion kring assyrier i nöd och om
  • organisationens arbete och principer.
  • Samla in pengar för verksamheten.

§ 7. Fastläggande av medlemsavgift

Mötet valde Malak Soulaka, Shamiran Solaka, Nahren Marokel ledamöter Styrelsen får förtroendet att tillsätta följande poster: Ordförande,Malak Soulaka. vice ordförande,Shamiran sekreterare och Kassör. Nahren Marokel

§ 9. Stadgar för Ninvhe Ideell Förening.

Mötet röstade enhälligt och antog stadgarna som beretts inför mötet.. (Bilaga 2)

§ 7. Fastläggande av medlemsavgift

Medlemskap i Ninvhe Ideell Förening erhålls då man erlägger en årsavgift på minst 300 kr.

§ 10. Avslutande av mötet

Malak Soulaka tackade för sig och önskade den valda styrelsen och föreningen lycka till i framtiden.

  • Malak Soulaka 197704200935
  • Shamiram Soualak 197411125185
  • Nahren Marokel 198708152742
}